Model L.E.A.D

Świat, w którym żyjemy stawia wiele wyzwań przed współczesnymi liderami. Nasza rzeczywistość podlega ciągłym zmianom, nasza przyszłość jest nieprzewidywalna, a to co na pozór wydaje się proste, często staje się niejasne i złożone. W biznesie tę rzeczywistość nazywamy:

VUCA, od angielskich słów Volatility (Zmienność), Uncertainty (Niepewność), Complexity (Złożoność), Ambiguity (Niejednoznaczność)

Rzeczywistość VUCA wnosi do naszego życia zakłócenia, dosłownie tłumacząc z jęz. angielskiego, „Hałas” (Noise). By sobie z nim poradzić, potrzebujemy wysokiej samoświadomości, odporności psychicznej, kompetencji oraz zdolności do głębokiego i odważnego wejrzenia w głąb siebie. Proces pracy rozwojowej w tych obszarach nazwaliśmy „Stawaniem się najlepszą wersją samego siebie” (Mastering Yourself).

Gaya Organizational Consulting, firma, która specjalizuje się w mentoringu i rozwoju liderów opracowała model przywództwa LEAD, który uwzględnia opisaną rzeczywistość i ułatwia skuteczny rozwój i doskonalenie się menedżerów.

Model przywództwa L.E.A.D. oparty jest na 4 filarach – od angielskich słów Listening – Słuchanie, Executing – Realizaowanie, Analyzing – Analizowanie, Dreaming – Kreowanie.

4 filary odnoszą się do 8 obszarów przywództwa, takich jak np. podejście do konfliktu, styl przywództwa czy podejście do zmian. Każdy obszar obejmuje dwa rodzaje zachowań, co w sumie daje ich 16. Każde zachowanie, będące potencjalną mocną stroną lidera, może też mieć swoją nieefektywną formę, np. „Orientacja na ludzi” – „Pobłażliwość”. Takie nieefektywne zachowanie nazywamy „zachowaniem z cienia” lub „cieniem”. Tak więc, oprócz 16 zachowań będących potencjalnymi zasobami lidera, mamy również 16 potencjalnych cieni.

W modelu LEAD zwracamy szczególną uwagę na napięcie jakie pojawia się pomiędzy filarami przywództwa. Na przykład, napięcie pomiędzy Słuchaniem a Realizowaniem, inaczej skupieniem na ludziach a koncentracją na realizacji celu. Takim napięciom liderzy poddawani są w swojej pracy na co dzień. To, jak będą sobie z nimi radzić, zależy od dostępu i możliwości sięgania po różne zachowania, adekwatnie do sytuacji.

Do teoretycznej koncepcji przywództwa stworzyliśmy badanie diagnostyczne, które pozwala poznać swój indywidualny profil LEAD. Raport z badania umożliwia głęboki wgląd w obszary, które kotwiczą nasze przywództwo, obszary z potencjałem do rozwoju oraz w nasze najmniej efektywne czy też najrzadziej wykorzystywane zachowania. Raport ten może być świetną bazą do pracy rozwojowej i samodoskonalenia.

Dla mniej doświadczonych liderów zalecamy przejście pełnego procesu rozwojowego z wykorzystaniem opracowanego przez nas warsztatu rozwojowego. Doświadczeni menedżerowie, po wykonaniu badania diagnostycznego i odbyciu sesji feedbackowej, z reguły dopasowują działania rozwojowe do swoich indywidualnych potrzeb.

4
Filary przywództwa
8
Obszarów przywództwa
5
Dźwigni wzrostu
16
Zachowań i ich cieni

4 Filary przywództwa

Słuchanie
Zdolność do tworzenia bliskiej i szczerej więzi z ludźmi. Dzięki umiejętności słuchania liderzy budują zaufanie, skutecznie motywują innych poprzez empatię i skupienie uwagi na drugiej osobie.

Realizowanie
Umiejętność skutecznego i produktywnego działania w celu realizacji ambitnych celów, inicjowania przedsięwzięć i osiągania wyników. Stawiając i realizując ambitne cele, liderzy rozwijają organizację i zachęcają innych do rozwoju.

Analizowanie
Umiejętność planowania, zwracania uwagi na detale, dogłębnej oceny zagadnień oraz działania w metodyczny i systematyczny sposób. Dodatkowo przestrzegania procedur, dostrzegania zagrożeń i alarmowania w razie potrzeby, w trosce o realizację celów organizacji.

Kreowanie
Określa umiejętność proponowania nieszablonowych rozwiązań i tworzenia innowacyjnego środowisko pracy. Umiejętność kreowania jest potrzebna liderom do inicjowania zmian i mobilizowania innych, by podążali za ich wizjami i marzeniami.

Każdy obszar przywództwa obejmuje dwa zasadniczo różne zachowania, które stanowią przeciwstawne końce skali. Dostęp do obu rodzajów zachowań umożliwia liderowi wybór spośród szerokiego i różnorodnego wachlarza, co pozwala działać skutecznie, adekwatnie do sytuacji.

8 obszarów przywództwa

Sposób realizacji celu
Określa nastawienie na realizację celu i determinację w dążeniu do jego osiągnięcia, z jednoczesnym zachowaniem uważności i zorientowania na ludzi.

Podejście do konfliktu
Określa zdolność do bycia asertywnym i zdecydowanym w dbaniu o swoje potrzeby, a jednocześnie bycia otwartym na słuchanie i uwzględnienie potrzeb innych.

Podejście do pracy zespołowej
Określa zdolność do współpracy oraz chęć zdrowej rywalizacji i osiągania jak najlepszych wyników indywidualnych.

Styl przywództwa
Określa zdolność do bycia autorytatywnym i chętnym do przejmowania inicjatywy oraz umiejętność budowania atmosfery bliskości i zaufania.

Podejście do planowania
Określa zdolność do bycia metodycznym i uporządkowanym oraz umiejętność bycia kreatywnym i elastycznym.

Sposób myślenia
Określa pragmatyzm i podejmowanie decyzji w oparciu o analizę danych, oraz umiejętność myślenia abstrakcyjnego.

Podejście do zmian
Określa umiejętność dostosowywania się i inicjowania zmian oraz ostrożność i umiejętność rozsądnego zarządzania ryzykiem.

Rodzaj energii
Określa umiejętność naturalnego okazywania emocji i zarażania entuzjazmem oraz umiejętność opanowania emocji i zachowania spokoju.

5 dźwigni wzrostu

Dźwignie wzrostu przedstawiają poziom dostępności zachowań w każdym z obszarów przywództwa.

Kotwica
Jest to obszar przywództwa, w którym oba skrajne zachowania są dobrze rozwinięte i łatwo dostępne. Jednocześnie żadne z nich nie przejawia się w sposób nieefektywny – nie ma swojego cienia.

Dominanta
Jest to obszar przywództwa, w którym oba skrajne zachowania są dobrze rozwinięte i łatwo dostępne. Jednocześnie przynajmniej jedno z nich przejawia się w sposób nieefektywny – ma swój cień.

Strefa niezbalansowana
Jest to obszar przywództwa, w którym dwa skrajne zachowania są rozwinięte w sposób nierówny. Jedno z nich jest używane efektywnie, a drugie mniej (jedno występuje w wysokim natężeniu, a drugie w niskim)

 

Strefa zbalansowana
Jest to obszar przywództwa, w którym dwa skrajne zachowania są zrównoważone, ale nie mamy do nich tak swobodnego dostępu jak w przypadku kotwic.

 

Strefa niewykorzystana
Jest to obszar przywództwa, w którym oba zachowania są wykorzystywane nieefektywnie (niskie natężenie przynajmniej jednego z nich, a drugie niskie lub średnie).

Cienie

Nadmiarowa manifestacja jednego z zachowań. Cień pojawia się najczęściej wtedy, kiedy działamy pod presją. Każde zachowanie ma swój cień, który jest zachowaniem nieefektywnym.